Menu
Plan

Plan

Bij Groen aan de Buurt hebben we een speciaal Stappenplan gemaakt waarmee je lokaal zo aan de slag kunt. Hieronder beschrijven we dat plan stap voor stap. Je kunt het ook downloaden als pdf.

Werksessie met gemeente en betrokken vrijwilligersgroep

Het is gewenst om voor de daadwerkelijke start van de uitrol van het proces goede afspraken te maken met de gemeente en de vrijwilligersorganisatie die mee wil helpen. In dit gesprek kan al worden voorbereid hoe het proces gevoerd kan worden om zo succesvol mogelijk te zijn. De ervaring leert dat het voldoende is om met een kleine afvaardiging van het bestuur dit gesprek te hebben en dat het niet handig is om onderdeel te worden van een grotere agenda van een bestuursvergadering. Er moet echt ruimte zijn om het proces en de commitment van iedereen goed door te spreken.

1steavond

Brede publieksavond waarbij het Groen aan de Buurt-team samen met de vrijwilligersorganisatie de uitnodigende partij is. De vrijwilligersorganisatie opent ook de bijeenkomst en plaatst dit initiatief in het perspectief van het eigen dorp. Een eventuele wethouder/ambtenaar aanwezig doet hetzelfde echter dan op gemeentelijk niveau. Na deze korte introducties wordt het woord overgedragen aan de Projectleider van het Groen aan de Buurt-team. Deze geeft een korte PowerPoint presentatie waarbij naast doel en werkwijze ook al de uit te werken thema’s worden getoond en goede voorbeelden/concepten van hoe er eventueel invulling gegeven kan worden aan de thema’s. (duurt ca. 30 minuten)

Vervolgens worden er 5 groepen gemaakt a.d.h.v. de thema’s:

  1. landschap/buitengebied
  2. toegankelijkheid en recreatie
  3. cultuurhistorie
  4. educatie en betrekken jeugd
  5. flora en fauna (biodiversiteit)

De aanwezigen gaan in 3 ronden langs 3 van de thema’s die men interessant vindt. De tafelmoderator (iemand van het Groen aan de Buurt-team en/of iemand van de vrijwilligersgroep prikkelt, daagt uit, stelt vragen, laat iedereen aan het woord komen, probeert opmerkingen scherp te krijgen, schrijft deze duidelijk op etc. Belangrijk is dat de moderator ook namen van de idee-indieners opschrijft. Deze namen vormen de basis voor de volgende bijeenkomsten.

De ronden duren telkens een ½ uur en er wordt via een duidelijk signaal aangegeven dat er naar een volgende tafel gegaan dient te worden. Na de 3 ronden en een korte samenvatting en een doorkijk naar vervolg is de avond ten einde. De afsluiting is door de vrijwilligersgroep en de aanwezigen worden uitgenodigd om onder het genot van een drankje nog eenmaal langs de flappen te gaan om nog zaken aan te vullen of hun naam als betrokkene bij te schrijven.

Na deze 1steavond worden de flappen uitgewerkt door degene die bij het betreffende thema stond (moderator) en digitaal aangeleverd aan de projectleider van het Groen aan de Buurt-team. Hij/zij verwerkt de opmerkingen en dit vormt de basis voor de tweede bijeenkomst.

2deavond

Hiervoor worden alle mensen uitgenodigd die er op de eerste avond ook waren, en/of waarvan de namen op de flappen zijn opgenomen. Op deze avond wordt de lijst met ideeën verder toegelicht (door Groen aan de Buurt-team) en aangevuld vanuit de groep aanwezigen.  Dit wordt per thema gedaan en wanneer er nog geen contactpersoon is voor dat betreffende thema, wordt dat specifiek gevraagd aan de aanwezigen. Zo worden de contactpersonen per thema gevonden en ook degene die wil meehelpen om uitvoering te geven aan bepaalde ideeën.

De input van deze avond wordt verwerkt in de uitvoeringsagenda en deze wordt vervolgens aan alle aanwezigen gestuurd. De benoemde contactpersonen krijgen daarbij nog de specifieke uitwerking van hun thema aangeleverd alsook de contactgegevens van de geïnteresseerden die willen helpen om dat thema vorm te geven.

Publieksagenda

De uitkomsten van de eerste 2 bijeenkomsten worden opgenomen in de uitvoeringsagenda. Hiervan wordt ook een publieksvriendelijke versie gemaakt; de publieksagenda. Deze agenda is bedoeld voor alle inwoners van het dorp om kennis te nemen van de ideeën en activiteiten en om alsnog aan te haken en mee te doen.

Uitvoerdersoverleg

De uitvoeringsagenda is ook de basis van het uitvoerdersoverleg. Dit overleg wordt door het Groen aan de Buurt-team i.s.m. de contactpersonen van de thema’s georganiseerd. Aanwezig zijn die personen, organisaties die een bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van de uitvoeringsagenda. Meestal i.i.g. de gemeente (vaak met meerdere disciplines aanwezig zoals RO, beheer, cultuurhistorie etc. ), Waterschap, terreinbeherende instanties, maar ook lokale bedrijven, banken, verengingen kunnen aanhaken.

Tijdens dit overleg bespreekt de werkgroep de inhoud van de uitvoeringsagenda en wordt er besproken wat een ieder kan bijdrage om tot uitvoer te komen. Soms geld, soms medewerking, afstemming, materiaal etc.

Dit uitvoerdersoverleg markeert het einde van het startproces. Het proces van begeleiden en het verzelfstandigen en in de ‘’kracht zetten’’ van de werkgroep i.o. vindt plaats in het begeleidingstraject van realisatie van de uitvoeringsagenda.

Begeleidingstraject van max. 1,5 jaar

De begeleiding door het Groen aan de Buurt-team in deze fase is er met name op gericht om de groep verder te ondersteunen met inhoudelijke en organisatorische kennis en ontwikkeling. De ervaring leert dat het aanbrengen van structuur in de werkgroep zeer helpt met het succesvol houden van deze groep.

We stimuleren daartoe dat de contactpersonen van de thema’s met regelmaat bijeenkomt om de voortgang te bespreken. Dit doet men aan de hand van de uitvoeringsagenda.

Optimaal is dat de groep in ieder geval 3 keer per jaar (januari, mei, september) bijeenkomt (‘trekkersoverleg’), de uitvoeringsagenda doorspreekt,  de voortgang noteert en ook nieuwe initiatieven en kansen bespreekt.

Na afloop van dit begeleidingstraject zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden met de gemeente en het Groen aan de Buurt team. In dit overleg wordt ook besproken of de contactpersonen (als autonome groep) en de gemeente verder willen gaan. Vanuit het Groen aan de Buurt-team kan basisondersteuning worden gegeven door wanneer gewenst en handig afstemming en contact te hebben met de contactpersoon van LEU/IVN/NMU.

Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht