Menu
Doe mee als gemeente

Doe mee als gemeente

Met Groen aan de Buurt bieden we gemeenten ondersteuning bij het stimuleren van bewonersinitiatieven en het omzetten van ideeën naar concrete uitvoering. Het doel: een kwaliteitsimpuls van de groene omgeving én een lokaal netwerk van betrokken bewoners.

Missie Groen aan de Buurt

Leefbare buurten door een groenere leefomgeving. Buren die weer met elkaar in contact komen en met hun omgeving. Landschap Erfgoed Utrecht (LEU), IVN Utrecht en Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) zien dat steeds meer mensen aan de slag willen met de natuur in hun eigen buurt. Voor mooier groen, meer biodiversiteit, een beter klimaat, of gewoon voor de gezelligheid. Met het programma Groen aan de Buurt, mede gefinancierd door provincie Utrecht, begeleiden en faciliteren we bewoners en overheden bij het realiseren van groene bewonersinitiatieven.

Vervolg Groen aan de Buurt

Groen aan de Buurt Aanbod 2020

Met Groen aan de Buurt hebben we een provinciaal netwerk opgebouwd waarin gemeenten, waterschappen, IVN, LEU en NMU samen met bewoners werken aan het groener en aantrekkelijker maken van de gebouwde omgeving. We doen ervaring op in de praktijk met nieuwe werkwijzen en delen ervaringen in een kennisnetwerk.

De provincie geeft in haar coalitieakkoord aan dat zij in een vroeg stadium gemeenten, inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven willen betrekken bij opgaven. Faciliteren, stimuleren, luisteren en kennisdelen horen daarbij. Dat is wat Groen aan de Buurt heeft gedaan en de komende periode wil blijven doen.

In de komende beleidsperiode is participatie en groen (en hoe daar mee om te gaan) des te belangrijker. Daarvoor is een netwerk van gemeenten en waterschappen en bewoners benutten en uitbouwen van cruciaal belang.

Aanpak in het kort

De Groen aan de Buurt-aanpak is drieledig.

  1.  We introduceren een participatieve buurtaanpak, waarmee we in elke buurt aan de slag kunnen.
  2. Via het kennisnetwerk zorgen we voor uitwisseling tussen overheden op het gebied van groen en participatie. Op www.groenaandebuurt.nl zijn hulpmiddelen en praktische tools en voorbeelden te vinden om zowel bewoners als lokale overheden van informatie te voorzien.
  3. Met een voucherregeling stimuleren we zoveel mogelijk kleine initiatieven. We gaan uit van een derde tranche van deze regeling in 2021.

Aanbod voor gemeenten en waterschappen

Sluit aan bij het kennisnetwerk Groen aan de Buurt

Het Groen aan de Buurt-team organiseert themabijeenkomsten voor bestuurders en medewerkers van gemeenten en waterschappen. Deze bijeenkomsten vormen de basis van een professionele leergemeenschap rond Groen aan de Buurt. Thema’s die al aan bod kwamen: zelfbeheer en continuïteit, financiering van lokale initiatieven, praktijkervaringen uit de pilotgemeenten, koppeling tussen Groen aan de Buurt en het sociale beleidsdomein van gemeenten, juridische vraagstukken en ruimtelijke procedures.

Meld u aan voor de mailinglijst voor de bijeenkomsten en de update over de voucherregeling via servicepunt@groenaandebuurt.nl.

Word partnergemeente voor de Groen aan de Buurt-buurtaanpak

Via een buurt/dorpsproces van maximaal 1 jaar initiëren en faciliteren we ideevorming, uitwerking en uitvoering van groene bewonersinitiatieven in netwerkverband. Het eigenaarschap voor ideeën en uitvoering ligt bij bewoners. De gemeente is onderdeel van het netwerk en faciliteert waar mogelijk. Zo bouwen we aan een (duurzaam) lokaal netwerk van actieve bewoners die in samenspel met de gemeente en waterschap zorg dragen voor meer groene kwaliteit en de belevingswaarde ervan.

Meedoen als partnergemeente houdt in dat u begeleiding krijgt bij dit proces. We vragen van de gemeente een vaste contactpersoon die bij de bijeenkomsten aanwezig is en die initiatiefnemers (mee) kan helpen om de weg binnen de gemeente te vinden en reservering van € 8.000 uitvoeringsbudget uit gemeentelijke middelen voor directe investering in de projecten die bewoners willen uitvoeren.

Interesse in deelname? Laat het weten via servicepunt@groenaandebuurt.nl. Dan maken we een afspraak om de mogelijkheden voor uw gemeente te verkennen.

Werkprincipes

  •  Eigenaarschap bewoners staat centraal. We gaan alleen aan de slag met ideeën waar bewoners zich daadwerkelijk voor willen inzetten. 
  • De gemeente is vanaf het begin betrokken in een faciliterende rol richting bewoners en initiatieven.
  • Combinatie van vaste processtappen met ruimte voor flexibele invulling op basis van wensen.
  • Verbinding van nieuwe initiatieven met bestaande organisaties, activiteiten en structuren in de wijk en gemeente. 
  • Direct aan de slag, doordat we uitvoeringsbudget hebben. Het is een doe-project.

Meer informatie en contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met programmaleider Helene Hine via 030-2219763 of h.hine@landschaperfgoedutrecht.nl.

Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht