Menu
Soest

Soest

Iedereen die goede ideeën had voor een groenere en aantrekkelijkere Noorder Eng was welkom om deze in te brengen tijdens 2 bewonersavonden Groen aan de Buurt in Soest. De goed bezochte avonden leverden vele ideeën op en uiteindelijk zijn 8 ideeën uitgekozen waar bewoners in 2018 en 2019 aan de slag gingen. Samen maken we de Noorder Eng mooier en groener!

 Groen aan de Buurt is een programma van Landschap Erfgoed Utrecht (LEU), IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU). Zij organiseerden en begeleidden in samenwerking met de gemeente Soest en Waterschap Vallei en Veluwe het Groen aan de Buurt project op de Noorder Eng. Kijk voor meer informatie op www.groenaandebuurt.nl. Contactpersoon bij de gemeente is Gerard Wallet, G.Wallet@soest.nl.

In Soest gingen groepjes bewoners met de volgende ideeën aan de slag:

  • Landschappelijke heggen
  • Werkgroep landschapsbeheer Noorder Eng
  • Aanleg bloemenweiden
  • Bramen plukstruiken
  • Herenboeren Soest e.o.
  • Boomspiegels
  • Fruitbomen en bloemen Van Goyenlaan
  • Vrijwilligersgroep Sleedoornpage
  • Extra projecten

Hieronder  zijn de ideeën en resultaten zichtbaar in woord en beeld.

 

Landschappelijke heggen

Het idee:

Het verfraaien van de Noorder Eng met landschappelijke heggen en hagen. Als eerste stap kijken we of we op een aantal plekken, bijvoorbeeld langs wandel- en fietspaden, bestaand hekwerk kunnen camoufleren met een fraaie heg.

Het resultaat:

Fase I is erg succesvol verlopen. Bewoners hebben ca. 240 m meidoornheg aangeplant rondom de akker van de Lazarusberg, tegen het bestaande (en soms kapotte) hekwerk aan. De eerste struik is geplant door de wethouder tijdens een feestelijke start van de werkzaamheden. De nazorg en het beheer zijn goed geregeld; tijdens de erg droge zomer van 2018 hebben bewoners onkruid gewied en met tuinslangen de stuiken water gegeven. Ook zijn vanuit Groen aan de Buurt elektrische heggenscharen aangeschaft om de komende jaren de heggen bij te houden.

De initiatiefnemers hebben ook plannen gemaakt voor een fase II, voor aanplant heggen langs het fietspad op een ander deel van de Noorder Eng. Andere bewoners hebben hier bezwaar tegen gemaakt en het is niet gelukt om in gesprekken tot een oplossing te komen. Bovendien bleek deze aanplant niet te passen binnen het bestemmingsplan van de gemeente. De initiatiefnemers hebben een vergunning aangevraagd, welke niet is verleend. Daarmee ligt het project momenteel stil.

Lees ook: >> nieuwsbericht start uitvoering heggen fase I

 

Werkgroep landschapsbeheer Noorder Eng

Het idee:

Een werkgroep oprichten die helpt bij aanleg en beheer van nieuwe en bestaande landschaps­elementen op de Eng. Beschikbaar voor andere werkgroepen voor advies en hulp.

Het resultaat:

Deze initiatiefnemers zijn zoals gepland de samenwerking met andere groepen aangegaan. Samen met de heggenwerkgroep is aanplant van heggen uitgevoerd en nazorg/beheer uitgevoerd. Ook is  wordt een aanzet gemaakt voor een extra project, m.b.t de bomenrij evenwijdig aan de Verlengde Talmalaan (zie onder kopje extra projecten).

 

Aanleg bloemenweiden

Het idee:

Bloemenweiden aan weerszijden van een door fietsers en wandelaars druk bezochte laan over de Noorder Eng in Soest. Deze weiden moeten mooi zijn voor de mensen EN ze moeten voeding, schuil- en voortplantingsplaatsen bieden voor vlinders, bijen en andere insecten. Om blijvende schuil- en voortplantingsmogelijkheden te bieden en niet elk jaar de grond te hoeven bewerken, kiezen we voor meerjarige planten.

Het resultaat:

We hebben samen met de gemeente, gefreesd, gezaaid, gewied, gesproeid (in de droge zomer van 2018), weer gezaaid en tussendoor gemaaid. Daarnaast hebben we natuurlijk uitgebreid van de bloemenpracht, het gezoem en het gefladder genoten.

Het resultaat is tweeledig. De weide ten zuiden van de laan is goed gelukt, hier zijn ook beduidend meer insecten gesignaleerd. De noordelijke weide is ondanks onze inspanningen nog niet erg divers. Deze weide is aangelegd op een veld waar al jaren de gele ganzenbloem groeit en deze soort heeft alle nieuwe soorten overwoekerd. We experimenteren met de aanpak, wat erg leerzaam is. Dat geldt ook voor het sinusbeheer dat we zijn gestart. Ook de saamhorigheid in de buurt, de goede samenwerking met de gemeente en de gezellige momenten tijdens het werk behoren volgens ons tot de goede resultaten. We verheugen ons op het derde jaar van de weiden!

Lees ook:  >> blog over de bloemenweide
>> nieuwsbericht Soest is bijvriendelijke gemeente, waarin de werkgroep wordt genoemd

 

Bramen plukstruiken

 Het idee:

Onderzoeken of het mogelijk is een plukplek voor bramen te maken. Mogelijk kan dat door een verruigd terrein bij de Chalonhof dat overwoekerd is met bramenstruiken op te knappen in overleg met de eigenaar. De struiken terugsnoeien en geleiden, zodat de bramen weer geplukt kunnen worden.

Het resultaat:

Het is gelukt om, in overleg met de eigenaar, een officieuze tijdelijke plukplek te realiseren. Voor het terrein wordt echter ook een bouwplan ontwikkeld. Dit heeft inmiddels haar vorm gekregen. Bij de eerste stappen van de uitvoering is veel grondwerk verzet waardoor veel braamstruiken zijn verdwenen. Uit de plannen blijkt helaas, dat er bij dit terrein geen mogelijkheden zijn om een permanente pluktuin te ontwikkelen. 

 

Herenboeren Soest e.o.

Het idee:

Verkennen mogelijkheden voor duurzame voedselproductie in de vorm van een kleinschalig, coöperatief, gemengd boerenbedrijf op de Noorder Eng.

Het resultaat:

Al vanaf 2017 zijn zo’n tien vrijwilligers actief om geschikt land te vinden en geïnteresseerden te vragen deel te nemen aan de op te richten coöperatie. Wat dat laatste betreft staat de teller ongeveer op tachtig.

De vrijwilligers voerden ruim dan 150 gesprekken met landeigenaren, gemeente, provincie, organisaties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten en belangenverenigingen. In het kader van Groen aan de Buurt zijn ook gesprekken gevoerd rondom de Noorder Eng. Daarnaast is de grootte van het gebied in ogenschouw genomen De initiatiefnemers zijn tot de conclusie gekomen dat het in deze fase verstandiger is om met een zekere omvang te beginnen, ca. 5 tot 10 ha akker/tuinbouwland. Dat is op de Noordereng niet mogelijk omdat daar 1 hooguit 2 ha akker/tuinbouwland snel te realiseren is. Dit maakt dat Herenboeren Soest eo besloten hebben voorlopig de Noorder Eng als locatie op een laag pitje te zetten, tot er aanleiding is om het opnieuw te bekijken.

Herenboeren Soest gaat met vol enthousiasme door om het doel te bereiken en in momenteel in gesprek met diverse sleutelfiguren binnen provincie Utrecht.. Meer informatie is te vinden op www.herenboerensoest.nl.

 

Boomspiegels

Het idee:

Opknappen van de boomspiegels in de Waldeck Pyrmontlaan.

Het resultaat:

De initiatiefnemer heeft 10 boomspiegels verfraaid. Verschillende buurtbewoners hadden al hun eigen boomspiegel aangepakt.

 

Fruitbomen en bloemen Van Goyenlaan

 Het idee:

Net buiten de Soestereng, bij de Van Goyenlaan, willen we fruitbomen en/of bloemenstroken aanleggen op een saaie groenstrook.

 Het resultaat:

In april 2018 zijn zes hoogstamfruitbomen geplant door bewoners, in samenwerking met Eetbaar Soest. Ook is informatiepaneel geplaatst en word snoeiwerk verricht om de bomen te beheren. Als tweede stap in het project zijn de wadi’s ingezaaid met een bloemenmengsel.

 

Vrijwilligersgroep Sleedoornpage

Het idee:

In stand houden en waar mogelijk uitbreiden van de bestaande vrijwilligersgroep die zich inzet voor de zeldzame vlinder Sleedoornpage op de Noorder Eng.

Het resultaat:

De vrijwilligersgroep heeft door Groen aan de Buurt meer bekendheid gekregen. Verschillende nieuwe bewoners zijn aangehaakt bij de werkzaamheden. De groep heeft tijdens hun werkdagen bramen gesnoeid die het sleedoornstruweel dreigden te overwoekeren en snoeihout nagezocht op eitjes. Deze eitjes vervolgens overgezet op levende struiken. De groep is tevreden over de aantallen gevonden eieren.

 

Extra projecten

Walnotenbomen

Het idee:

Het plaatsen van drie walnotenbomen.

Het resultaat:

Na overleg met en akkoord van omwonenden over de plek is een vergunning aangevraagd en verleend voor het planten van de drie walnotenbomen. Het plan is om deze in de tweede helft van 2019 te planten.

Opknappen houtwal

 Het idee:

Een kenmerkende houtwal/bomenrij in het gebied, waarvan het onderhoud in de loop der jaren is verwaarloosd, opknappen waardoor deze behouden blijft en de veiligheid wordt gewaarborgd. Voorkomen dat nog meer bomen sneuvelen in een flinke storm, zoals tijdens de winterstorm van januari 2018 is gebeurd. Dit is natuurlijk ook belangrijk voor de biodiversiteit van de Eng.

Het resultaat:

samen met een bomenexpert hebben de initiatiefnemers een plan van aanpak gemaakt. De klimop, die veel bomen in de houtwal bedekte van de grond tot en met de hoogste takken, bleek de grootste bedreiging voor de stabiliteit van de bomen. In overleg met eigenaren van de gronden en omwonenden heeft de werkgroep vervolgens een groot deel van de klimop verwijderd.

Informatieborden op de Eng

Het idee:

Buurtbewoners en passanten informeren over de Groen aan de Buurt-projecten op de Noorder Eng.

Het resultaat:

Bij de bloemenweide is een bord geplaatst over het betreffende project, met teksten en foto’s van de initiatiefnemers. Op twee strategische plekken op de Eng zijn algemene informatieborden geplaatst over het Groen aan de Buurt project.

 

 

Dank aan alle betrokkenen voor hun inzet, input en fotomateriaal

Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht