Menu
Werkhoven

Werkhoven

Iedereen die goede ideeën had voor een groener en aantrekkelijker Werkhoven was welkom om deze in te brengen tijdens 2 bewonersavonden Groen aan de BuurtDe goed bezochte avonden leverden vele ideeën op en uiteindelijk zijn 5 ideeën uitgekozen waar bewoners in 2017 t/m 2019 aan de slag gingen. Samen maakten we Werkhoven mooier en groener!

Groen aan de Buurt is een programma van Landschap Erfgoed Utrecht (LEU), IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU). Zij organiseerden en begeleidden in samenwerking met de gemeente Bunnik het Groen aan de Buurt project in Werkhoven. Contactpersonen voor de gemeente Bunnik zijn: Judith van Putten beleidsmedewerker groen Gemeente Bunnik j.v.putten@bunnik.nl en Walter Jaaltink – buitengebied Landschapscoördinator Stuurgroep Kromme Rijnlandschap w.jaaltink@bunnik.nl

In Werkhoven gingen groepjes bewoners met vijf ideeën aan de slag:

  • de groene beeldkwaliteit en leefbaarheid versterken,
  • een groener, avontuurlijk schoolplein realiseren,
  • het creëren van een mooie groene dorpsrand,
  • de wandelmogelijkheden uitbreiden,
  • en wilde speelnatuur aanleggen.

Hieronder zijn de ideeën en resultaten zichtbaar gemaakt in woord en beeld.

Her en der Groen

 Het idee:

Versterken van de groene beeldkwaliteit, de leefbaarheid en de ecologische waarde in het dorp. Tegels eruit, groen erin. En waar passend en mogelijk meer variatie in beplanting aanbrengen!

Het resultaat:

De groep heeft na de eerste avond een ronde door Werkhoven gemaakt en verschillende locaties die zich leende voor vergroening verzameld in een ideeënboek dat ook is gedeeld met de gemeente. De eerste publieksactie van de groep was de voucheractie ‘Samen meer bloemen laten bloeien in Werkhoven’ waarbij 450 zakjes bloemenzaad werden uitgedeeld aan bewoners. De groep heeft vervolgens op verschillende locaties contact gelegd met bewoners en gemeente om draagvlak en mogelijkheden voor vergroening te onderzoeken. Om verschillende redenen vielen verschillende locaties af; onvoldoende enthousiasme, puin in de grond, risico op beschadiging van bomen. Gelukkig bleken er mogelijkheden op de Herenstraat. Eind 2018 zijn op twee verkeerselementen de stenen vervangen door vaste bloeiende planten. Onder leiding van de hovenier plantten buurtbewoners een mix van (bloemrijke) vaste planten. Het was een echt buurtgebeuren, bijna alle omwonenden waren er. Het was gezellig en is hard gewerkt. Het resultaat is er naar. Deze entree van Werkhoven is groener en een stuk aantrekkelijker geworden.

Avontuurlijk groen schoolplein


Het idee:

Een schoolplein hoort groen te zijn in plaats van grijs. Met die boodschap kwamen ouders en een leerkracht van groep 1 / 2 van de Delteykschool vorig jaar naar de ideeënavond van Groen aan de buurt in Werkhoven. Zij wilden het schoolplein veranderen in een avontuurlijke, uitdagende groene speelplek voor kinderen.

Het resultaat:

De ouders en de leerkracht vormden de kerngroep. Ze zochten voorbeelden, bekeken diverse boeken en werkten ideeën uit. Vervolgens werd ervaren schoolpleinontwerper en hovenier Paul van Eerd erbij betrokken. Hij heeft een ontwerp gemaakt waarin alle wensen – ook van de kinderen – zijn opgenomen. Er lag een prachtig ontwerp, maar de kosten waren ver boven het Groen aan de Buurt-budget. Er werd een sponsorloop, boekenmarkt en een pleinfeest georganiseerd. De kerngroep gingen op zoek naar meer sponsors. Uiteindelijk is met aanvullende financiële steun van Stichting vrienden van het Witte Kerkje, Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en kinderopvang Partou het plan in twee fasen uitgevoerd. In het najaar 2018 is er twee weken keihard gewerkt door hulpouders, leerkrachten, tuinmannen en kinderen. In het voorjaar 2019 zijn ook de waterpomp en beekloop aangelegd. “Het resultaat is prachtig. Kinderen ontdekken, verstoppen, klauteren, zoeken beestjes en beleven op hun nieuwe schoolplein” aldus leerkracht Sonny.

Lees ook:

Mooie groene dorpsrand

Het idee:

Het verfraaien van de groene rand tussen de molen en Sonsbeek. In de beplanting zijn veel gaten gevallen en de rand wordt nu niet als één geheel onderhouden. Een aantal bewoners wil graag een aantrekkelijke, natuurlijke groene dorpsrand creëren met veel variatie, zowel in hoogte van de begroeiing als in boom- en stuiksoorten.

Het resultaat:

De kerngroep heeft overleg met eigenaar en aanwonenden van de rand opgestart om de ideeën te delen en animo te peilen. Er is door de groep veel tijd en energie geïnvesteerd om een gesprek over een plan voor de rand op te starten. Het is gelukt om het contact met de eigenaar te leggen en breed draagvlak bij de bewoners te creëren voor een gezamenlijk plan met inzet van bewoners voor het beheer. Het is in de projectperiode niet gelukt om de ideeën te realiseren. Het idee is nog niet opgegeven. De kerngroep blijft voorlopig zoeken naar openingen om het idee verder te brengen en het contact met beide partijen onderhouden. In de projectperiode heeft de gemeente de speelplek in de groenzone aangepakt. Hier is in overleg met bewoners een avontuurlijkere speelplek gemaakt, met een plek aan het water waar kinderen kunnen spelen.


Ommetjes en wandelpaden

Het idee:

Een historisch ommetje/wandelpad in Werkhoven te ontwikkelen. Dit groepje wilde met de route een aantal historische punten rondom Werkhoven die nu niet meer zichtbaar zijn weer zichtbaar maken.

Het resultaat:

Uit de eerste locatieverkenningen en inventarisatie over de benodigde acties bleek een dergelijk project veel meer voorbereiding en een langere adem te kosten dan in de eerste instantie voorzien. Het is een echt XL-project.  De groep heeft besloten om het plan niet op te pakken in het kader van Groen aan de Buurt.

 

Speelnatuur


Het idee:

Deze groep ziet graag speelnatuur waar kinderen gevarieerd in het groen kunnen spelen. Van huttenbouwen tot slootjespringen, van dammen bouwen tot vissen. Zo’n plek heeft Werkhoven nog niet.

Het resultaat:

De kerngroep is op zoek gegaan naar een plek om speelnatuur te realiseren. Dat bleek nog niet zo makkelijk. Voor de plekken die de groep op het oog had was niet voldoende draagvlak bij de direct aanwonenden. De groep heeft na een aantal pogingen besloten om de zoektocht naar een plek te staken. De ideeën van de groep voor meer avontuurlijke (water)speelplekken in het dorp hebben wel op andere manier opvolging gekregen. Het schoolplein van de school is met Groen aan de Buurt flink avontuurlijker en groener geworden. Ook zijn de wensen meegenomen in vernieuwing van de speelplek in de groenzone bij de Nieuwendaal. Hier is een vlonder aan de sloot aangelegd, zodat kinderen bij de sloot kunnen spelen.

 

 

Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht