Menu
Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede

Iedereen die goede ideeën had voor een groener en aantrekkelijker Wijk bij Duurstede was welkom om deze in te brengen tijdens 2 bewonersavonden Groen aan de Buurt. De goed bezochte avonden leverden vele ideeën op en uiteindelijk zijn 5 ideeën uitgekozen waar bewoners in 2017 en 2018 mee aan de slag gingen. Samen maken we het landschap in en rond Wijk bij Duurstede mooier en groener!

Groen aan de Buurt is een programma van Landschap Erfgoed Utrecht (LEU), IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU). Zij organiseerden en begeleidden in samenwerking met de gemeente Wijk bij Duurstede het Groen aan de Buurt project in Wijk bij Duurstede. Contactpersoon bij de gemeente is Edwin van Dorp, evandorp@wijkbijduurstede.nl.

In Wijk bij Duurstede zijn groepjes bewoners met 5 ideeën aan de slag gegaan:

  • Aanleg ijsvogelwand
  • Operatie stoeptegel; tegel eruit, groen erin
  • Aanleg bloemenweide
  • Ontwikkelen nieuw Klompenpad
  • Actie voor huis- en gierzwaluw

Hieronder  zijn de ideeën en resultaten zichtbaar in woord en beeld.

  

Aanleg ijsvogelwand

Het idee:

het aanleggen van een ijsvogelwand bij de boterslootweg.

Het resultaat:

Om een broedwand voor de ijsvogel te kunnen aanleggen hebben de initiatiefnemers een workshop georganiseerd onder leiding van Jelle Harder. Hij heeft hen op de (on)mogelijkheden gewezen en verder ingewijd in de wereld van de ijsvogel. Vervolgens is voorafgaand aan het broedseizoen van 2018 een ijsvogelwand gebouwd langs de Botersloot in Wijk bij Duurstede. In dit gebied wordt regelmatig een ijsvogel gespot.

Daarbij is er beschermende inheems beplanting aangebracht dat door hen beheerd gaat worden. Tot broeden in 2018 is het nog niet gekomen, maar in het voorjaar van 2019 heeft in ieder geval één ijsvogelpaartje de weg gevonden naar de ijsvogelwand.

 

Operatie stoeptegel: tegel eruit, groen erin

Het idee:

helpen bij het groenbeheer in de wijk, boomspiegels, interactie met bewoners, locaties zoeken om bomen terug te planten.

Het resultaat:

De initiatiefnemers hebben een lijst gemaakt van stenige plekken die voor vergroening in aanmerking komen.

Op een aantal plekken in Wijk bij Duurstede zijn vervolgens in samenwerking met de gemeente stoeptegels verwijderd, opsluitingen gemaakt en zand uitgewisseld met goede grond/compost. Vervolgens hebben de initiatiefnemers samen met omwonenden de nieuwe plantplekken ingeplant met vele soorten bloeiende vaste planten en heesters.

Tevens zijn op 3 locaties boomspiegels onder bestaande bomen zodanig verbeterd dat ook hier bloeiende planten zijn ingeplant samen met de omwonenden. Op deze wijze is meer dan 100 m2 tegels omgevormd in groen en zijn 13 boomspiegels vergroend. Op één plek is daarbij een grote ronde border ontstaan met vele soorten bloeiden planten die als kweekvijver kan dienen om planten te stekken en te scheuren die vervolgende op nieuwe plekken uitgeplant kunnen worden op plekken waar nu nog tegels liggen.

Op de Markt van de Toekomst in mei 2018 hebben de initiatiefnemers zelf gekweekte zonnebloemen uitgedeeld aan belangstellenden om zo aandacht te vragen voor de noodzaak van ontstenen van buurt en tuin.

 

Aanleg bloemenweide

Het idee:

een terrein van het gemeentelijk groen omzetten van een rommelig saai grasland naar een terrein met één- en meerjarig bloemrijk grasland met streekeigen soorten en hier en daar laag struweel. Het terrein ligt tussen het volkstuinencomplex aan de rand van de stad en de Kromme Rijn.

Het resultaat:

een deel van het gemeentelijk Krommerijnpark is eind 2017 door de initiatiefnemers van een rommelig saai grasland omgevormd tot een terrein met één- en meerjarig bloemrijk grasland met streekeigen soorten en een rand van laag struweel. Het terrein ligt tussen het volkstuinencomplex aan de rand van de stad en de Kromme Rijn.

Tijdens het groeiseizoen is een insecteninventarisatie uitgevoerd door vrijwilligers om de effecten van de bloemenweide op de insectenfauna in kaart te brengen. Inmiddels is ook de eerste maaibeurt uitgevoerd.

 

Ontwikkelen nieuw Klompenpad


Het idee:

het ontwikkelen van een nieuw Klompenpad tussen Doorn en Wijk bij Duurstede.

Het resultaat:

In 2018 zijn mogelijke routes verkend voor dit nieuwe Klompenpad tussen Wijk bij Duurstede, Cothen en Doorn, door het fraaie Kromme Rijn gebied en Langbroekerwetering gebied. Daarbij is met grondeigenaren gesproken, zodat wandelaars over hun terreinen kunnen lopen. In eerste instantie leken de uitkomsten van het haalbaarheid onderzoek in december 2018 positief. Er is helaas toch onvoldoende medewerking van particuliere landgoedeigenaren om het gewenste Klompenpad te kunnen realiseren. 

 

Actie voor de huis- en gierzwaluw

Het idee:

een actie om de broedplekken voor de huis- en gierzwaluw te beschermen en uit te breiden.

Het resultaat:

in 2018 zijn verschillende acties uitgevoerd. Zo is er een kleipoel aangelegd in de uiterwaarden net buiten de binnenstad. Vanuit deze poel halen huiszwaluwen klei om hun nesten mee te maken. Er is een uitgebreide tentoonstelling ingericht over zwaluwen inclusief de vele verschillende nestkasten die er zijn om het broeden van zwaluwen te ondersteunen. Er is een folder gemaakt en rondgedeeld in Wijk bij Duurstede met allerlei belangrijke informatie over de verschillende zwaluwsoorten in de gemeente. Er is een inventarisatie gedaan van bestaande nestlocaties en potentiële nestlocaties in de 3 kernen van de gemeente. De gegevens zijn doorgegeven aan SOVON en verschillende huiseigenaren zijn vervolgens benaderd over de broedmogelijkheden van zwaluwen. Vervolgens zijn er ruim 50 nestkasten en nestplankjes gemaakt  en opgehangen her en der in de binnenstad van Wijk bij Duurstede.

Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht