Menu
Onderzoek naar effect Groen aan de Buurt op betrokkenheid

Onderzoek naar effect Groen aan de Buurt op betrokkenheid

Welke impact hebben de pilotprojecten van Groen aan de Buurt op de betrokkenheid van mensen bij hun groene omgeving? Daarnaar gaat stagiaire Emilie van Aalten de komende maanden onderzoek doen.

onderzoekDe komende weken krijgen de contactpersonen van elke IVN-werkgroep in de provincie een e-mail met de vraag of ze willen deelnemen aan dit onderzoek. Daarna wordt een afspraak gemaakt om langs te komen.

Waarom dit onderzoek?

Groen aan de Buurt is een project van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en Natuur en Milieufederatie Utrecht. De provincie is opdrachtgever en hoofdfinancier. Een van de pijlers in het provinciale natuurbeleid draait om het vergroten van de betrokkenheid van mensen bij hun natuurlijke leefomgeving. Met onder andere het project Groen aan de Buurt geeft de provincie invulling aan dit beleid. Met dit onderzoek kijken we wat de impact is van Groen aan de Buurt op betrokkenheid en inzet voor de natuur.

 


Subsidieregeling zoekt waterinitiatieven!

De regeling Blauwe Bewonersinitiatieven subsidieert projecten die zorgen voor het vergroten van het waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer in ons waterschapsgebied. Want waterbeheer doen we samen!

waterinitiatievenWelke initiatieven komen in aanmerking voor subsidie?

Dat is heel divers. Voorbeelden van initiatieven zijn: een waterspeelplaats voor kinderen, het vergroenen van stadswater door het plaatsen van vlotten met waterplanten, de organisatie van een water-excursie door de buurt, de aanleg van een ijsvogelwand, enzovoort. We laten ons graag verrassen door uw initiatief.

Hoogte van de subsidiebijdrage

Per aanvraag stelt het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) maximaal € 5.000 (incl. BTW) beschikbaar, waarbij het waterschap ten hoogste de helft van de kosten van het project of de activiteit betaalt. Ook initiatieven die de aanvrager samen met het waterschap of andere organisaties doet kunnen onder de regeling vallen.

Wie kan er subsidie aanvragen?

Een stichting, vereniging of één persoon namens een groep mensen. Het project of de activiteit moet in het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden plaatsvinden. Op www.hdsr.nl/blauwinitiatief kunt u informatie vinden over hoe u een bijdrage voor uw initiatief kunt aanvragen.


Kom naar de Uitwerkavond Noordereng Soest

Heeft u wensen en ideeën om de Noorder Eng en de wijk eromheen groener en aantrekkelijker te maken? Of wilt u graag meehelpen om met elkaar diverse ‘groene’ projecten op te starten? Kom dan naar de uitwerkavond Groen aan de Buurt op 14 februari!

Datum en tijd:             Woensdag 14 februari van 19.30 uur tot 22.00 uur  

Locatie:                       Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Soest

Afgelopen 24 januari organiseerde Groen aan de Buurt al een ideeënavond. Met veel enthousiasme hebben bewoners meer dan 25 inspirerende ideeën bedacht voor natuur en landschap. Zo zijn er bewoners die aan de slag willen met aanleg van (vlecht)heggen van o.a. sleedoorn, om de Eng te verfraaien en tegelijkertijd het leefgebied voor de Sleedoornpage te verbeteren.  Er zijn ideeën om boomspiegels te beplanten, bloemenstroken aan te leggen en hoogstamfruitbomen te planten. Ook is er een bewonersinitiatief van Herenboeren Soest e.o. om op een duurzame manier voedsel te produceren op de Eng.

Uitwerken ideeën

Op de uitwerkavond 14 februari 2018 kunt u horen welke andere ideeën we al hebben verzameld en deze aanvullen met uw wensen. We werken een aantal ideeën verder uit en u kunt aangeven bij welke u wilt helpen met de uitvoering. Vaak ontstaan dan diverse werkgroepen die met elkaar aan de slag gaan. Opgeven voor de ideeënavond  is niet nodig, neem vooral uw buren of vrienden mee!

Samen maken we het landschap van de Noorder Eng nog mooier!

Over Groen aan de Buurt

Groen aan de Buurt is een DOE-project van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. We organiseren en begeleiden het project in Soest in samenwerking met gemeente Soest, Waterschap Vallei en Veluwe, Vrienden van de Soester Eng, Herenboeren Soest e.o. en vlinderwerkgroep IVN Eemland.

Aanvullende informatie

Stuur deze uitnodiging gerust door naar anderen van wie u denkt dat ze geïnteresseerd zijn. Aanmelden voor de uitwerkavond is niet nodig. Neem voor meer informatie over Groen aan de Buurt contact op met Evelien Kenbeek van Landschap Erfgoed Utrecht, e.kenbeek@landschaperfgoedutrecht.nl of 030 2219758.


Subsidie voor vergroening van tuin, huis of straat

Als inwoner in het rivierengebied kunt u subsidie krijgen voor maatregelen die uw tuin, huis of straat klimaatbestendig maken. Denk daarbij aan vervanging van tuintegels door planten, plaatsing van een regenton of het aanbrengen van waterdoorlatende verharding in de tuin. Inwoners die daarbij met elkaar samenwerken, bijvoorbeeld in een bepaalde straat, wijk, vereniging of stichting, kunnen extra subsidie krijgen van Waterschap Rivierenland. 

Waarom deze subsidie?

Het klimaat verandert. Extreem weer, met droogte, hitte en hoosbuien, zullen vaker voorkomen. Daar kunnen we ons op voorbereiden. Waterschappen en gemeenten nemen maatregelen om onze leefomgeving daarop in te richten. In natte perioden moet regenwater snel afgevoerd kunnen worden; in tijden van droogte willen we water juist langer vasthouden. Meer beplanting en bomen kunnen zorgen voor schaduw en verkoeling bij erg warm weer.

Ook inwoners, stichtingen en verenigingen kunnen meehelpen met maatregelen in eigen tuin of op eigen terrein. Om daarbij te helpen is er vanaf 1 januari 2018 een subsidieregeling voor maatregelen die helpen om overlast door klimaatverandering te voorkomen.

Wie kan subsidie ontvangen?

Deze subsidie is bedoeld voor particulieren en samenwerkingsverbanden van particulieren (bijv. verenigingen, stichtingen of informele organisaties). Bedrijven kunnen er geen gebruik van maken.

Welke maatregelen worden vergoed?

De subsidieregeling Klimaatactief geldt voor maatregelen die de leefomgeving meer klimaatbestendig maken. De maatregelen moeten de groen- en waterstructuur in bebouwd gebied versterken of de hoeveelheid regenwater op de riolering verminderen.

Veel maatregelen zijn erop gericht minder regenwater in het riool terecht te laten komen. Hierdoor voorkomen we overbelasting van het riool en wateroverlast in de straat.

Een lijst met voorbeelden, en informatie over de aanvraagprocedure, staat op de website van Waterschap Rivierenland.


Wijk bij Duurstede zoekt ideeën voor natuur-spelen-en-beleven

Een of meerdere openbaar toegankelijke voorzieningen bouwen in Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede, die gebaseerd zijn op thema’s als spelen, bewegen, duurzaamheid, groen, natuureducatie en/of cultuurhistorie. Dat is wat de voormalige stichting De Speelhoek uit Cothen als voorwaarden meegaf bij de schenking aan de gemeente Wijk bij Duurstede.

‘Bouw, beleef, geniet!’

Om dit te verwezenlijken heeft de gemeente het project ‘Bouw, beleef, geniet!’ in het leven geroepen. Ouders of grootouders, scholen, verenigingen, andere belangstellenden maar ook private partijen of bedrijven worden gevraagd om hun (globaal) uitgewerkte ideeën in te dienen. De vorm is vrij: maquettes, tekeningen, filmpjes, foto’s of een andere wijze. Het mogen nieuwe voorzieningen zijn maar ook aanvullingen op bestaande speelgelegenheden. Het mag ook in de vorm van evenementen worden gegoten. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers uit alle drie de kernen, verzamelt de ideeën.

Presentatie, selectie en uitvoering

Op 21 februari is er een avond waarop de beste voorstellen gepresenteerd mogen worden. Na het presenteren zullen de aandragers met elkaar en met de projectwerkgroep de gelegenheid krijgen te discussiëren en te brainstormen over het beste idee.
De definitieve selectie vindt plaats onder leiding van wethouder Wil Kosterman. Het streven is om de speelvoorzieningen in het laatste kwartaal van dit jaar te realiseren.

Uitvoering vanuit de samenleving

Het eindigt niet bij bedenken, het begint pas echt bij het bouwen. Als bedenker heb je een grote rol in het uitvoeren van jouw idee, het betrekken van andere enthousiastelingen voor de uitvoering en het bijbehorende onderhoudsplan. De gemeente is als eigenaar van de openbare ruimte en opdrachtnemer wel eindverantwoordelijk en ondersteunt bij de aanleg en het onderhoud.

Schenking van opgeheven stichting De Speelhoek

De bouw van deze bijzondere speelvoorzieningen wordt mogelijk gemaakt door een schenking van de in 2016 opgeheven stichting De Speelhoek uit Cothen. Deze stichting zette zich in het verleden in voor kinderopvang.
De stichting heeft bij schenking bepaald dat het geld besteed moet worden aan de aanleg en instandhouding van één of meer, zo duurzaam en natuurlijk mogelijke openbare speelgelegenheden voor kinderen in Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede. Het als doel is hiermee bij te dragen aan meer beweging en natuurervaring van kinderen. Het eindresultaat dient ten minste 15 jaar in stand te houden.

Info

Meer informatie over dit project en het indienen van ideeën en de voorwaarden, is te vinden op de website van de gemeente Wijk bij Duurstede.


Brabantse schoolpleinen kleuren groen

Zij willen zo veel mogelijk Brabantse scholen en gemeenten enthousiast krijgen voor dit idee. Groene ‘schoolpleinen van de toekomst’ hebben verschillende voordelen: ze zijn gezond, aantrekkelijk en leerzaam, bevorderen de biodiversiteit, leveren een bijdrage aan het klimaatbestendig maken van de leefomgeving en het kunnen zo plekken worden waar kinderen, ouders en buurtgenoten ook na schooltijd nog graag zijn. Onderzoek wijst uit dat kinderen op ‘groene scholen’ ook minder pestgedrag vertonen.

Impuls

Om die redenen willen de samenwerkende partijen een financiële, organisatorische en communicatieve impuls te geven aan de Brabantse scholen. De provincie trekt er de komende vier jaar € 1,6 miljoen euro voor uit. Samen met de bijdrage van de andere partners, waaronder €600.000 van de vier Brabantse waterschappen is € 2.500.000 beschikbaar.Dit jaar kunnen de eerste 50 basisscholen daar al van meeprofiteren.

Grote kans

Gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte) van de provincie: ‘Juist op een schoolplein ligt een grote kans om kinderen, ouders en buurtbewoners zelf te laten meewerken aan een gezonde leef- en speelplek. Als je op jonge leeftijd al in contact komt met de natuur, zul je er later ook goed voor willen zorgen en sneller kiezen voor een duurzame leefstijl en een gezonder voedingspatroon. Het hogere doel van dit project is dan ook: gezonde burgers die zich bewust zijn van natuur, klimaat en gezondheid en zich actief inzetten voor hun dagelijkse leefomgeving’.

Enthousiasme

Er is nu al grote belangstelling van scholen, gemeenten, hoveniers en groenbedrijven en andere partijen om in de praktijk aan de slag te gaan. Omdat het niet voor iedereen meteen duidelijk is hóe je een schoolplein kunt vergroenen, steken de initiatiefnemers ook energie in het bij elkaar brengen van de nodige kennis en ervaring.

Subsidieregeling

Naar verwachting wordt de subsidieregeling in april opengesteld. De partners subsidiëren maximaal 50% van de inrichtingskosten van groene schoolpleinen, tot een maximum van € 14.000 per plein. Om het project te laten slagen, is betrokkenheid en eigenaarschap vanuit gemeenten, school en ouders essentieel.


Dassenwerkgroep Dorp en Natuur krijgt nieuwe cameravallen

Eind 2017 hebben wij de aanvraag voor de ‘Beleef en Bewonder!’-voucher regeling toegekend aan de Dassenwerkgroep Dorp en Natuur Amerongen – Leersum.

Het doel van de Dassenwerkgroep is het bevorderen van de dassenpopulatie langs de flanken van de zuidoostelijke Utrechtse Heuvelrug. Dit zodat de populatie zich beter kan ontwikkelen en duurzaam voortbestaan.

Het doen van sporenonderzoek, het samenbrengen van dassenwaarnemingen en het in kaart brengen van de dassenburchten en -leefgebieden, het plegen van overleg met beheerders en overheden, onderzoek van sterfgevallen, optreden tegen verstoring, en het verzorgen van presentaties en publicaties zijn de hoofdactiviteiten van de werkgroep. De terugkoppeling van de onderzoeksresultaten en de publicaties gebeurt met de grondeigenaren/beheerders.

Beleef en bewonder voucher

De twee nieuwe cameravallen zijn aangeschaft dankzij een voucher t.w.v. €1000,-. Bij de burcht worden de camera’s opgehangen en zodra er de sensor beweging signaleert begint de camera te filmen. Zelfs bij weinig of geen licht zijn er met deze infraroodcamera’s ook goede opnamen te maken. Deze beelden kunnen meer vertellen over de hoeveelheid dassen die bij de burcht leven maar leren ook veel meet over het gedrag en de leefwijze van deze dieren. De Dassenwerkgroep is zeer dankbaar voor het toekennen van deze voucher omdat men al geruime tijd met een structureel tekort aan cameravallen leed.

Dassen

De das komt van oudsher al voor in dit van de provincie Utrecht. De das was in de loop van de vorige eeuw bijna volledig uitgeroeid in ons land. Gelukkig maakt de das een ‘comeback’ door. Maar dat betekent niet dat de aanwezigheid van de das in ons land, of in onze eigen provincie, is veiliggesteld voor de toekomst! Moderne bedreigingen voor de dassenterritoria zijn afkomstig van onze infrastructuur, bouwprojecten, landbouwactiviteiten, recreatie, en ook moedwillige verstoring. De huidige populatie op de zuidoostelijke Utrechtse Heuvelrug blijft kwetsbaar door de hoge sterfte door autoverkeer en aantasting en verdwijnen van leefgebied. Onderzoek en bescherming blijft daarom nodig.

Het eerste filmmateriaal dat gemaakt is met deze nieuwe cameravallen is hier te zien.


Bewoners Noorder Eng Soest welkom op ideeënavond Groen aan de Buurt

Heeft u wensen en ideeën om de Noorder Eng in Soest groener en aantrekkelijker te maken? Of wilt u graag meehelpen om met elkaar diverse ‘groene’ projecten op te starten? Kom dan woensdag 24 januari 2018 naar de ideeënavond Groen aan de Buurt. De informatieavond begint om 19.30 uur op het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Soest. Iedereen is van harte welkom!

droom wijk bij bunschoten-spakenburg

 

Tijdens de ideeënavond praten wij van Groen aan de Buurt over het groen in de omgeving van de Noorder Eng in Soest. Het gaat om de Eng zelf en de omliggende wijken. Wat kan er veranderen? Denk hierbij aan landschap, ecologie, cultuurhistorie, educatie en toegankelijkheid. Wij zijn ook benieuwd naar wat er is verdwenen en wat u belangrijk vindt om terug te brengen. Misschien wilt u iets anders in het groen zien? Het kan ook zijn dat u al een idee heeft om uit te voeren. Wij horen het graag!

Project Groen aan de Buurt
Groen aan de Buurt is een programma van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Wij organiseren en begeleiden het project in Soest in samenwerking met Vrienden van de Soester Eng, gemeente Soest en Waterschap Vallei en Veluwe. Groen aan de Buurt is een DOE-project. Het is niet alleen bedenken, maar vooral ook doen. Dat betekent dat u uw wensen en ideeën voor het landschap (samen) tot uitvoering kunt brengen.

Kom naar de ideeënavond
Kijk voor meer informatie op www.groenaandbuurt.nl en neem uw buren mee naar de ideeënavond op woensdagavond 24 januari. Op woensdagavond 14 februari volgt een tweede avond, waarin de ideeën verder worden uitgewerkt. De werkgroepen die ontstaan, kunnen daarna meteen aan de slag. Jong en oud is van harte welkom om mee te denken en vooral mee te doen. Samen maken we het landschap rond Soest nog mooier!


Verslag van themabijeenkomst: Zelfbeheer en continuïteit

Groen aan de Buurt

Steeds meer mensen nemen het initiatief om de natuur in hun eigen buurt te ontwikkelen en onderhouden. Deze bewoners leveren zo zelf een bijdrage aan de verbetering van de natuur in en rondom steden en dorpen. Het programma Groen aan de Buurt begeleidt en ondersteunt bewoners en gemeenten bij het realiseren van groene bewonersinitiatieven. Groen aan de Buurt verbindt initiatieven met elkaar en zorgt voor kennisuitwisseling. Het programma creëert een leernetwerk, waarbinnen gemeenten van elkaar kunnen leren.

Themabijeenkomst 25 oktober

Gedurende de looptijd van het programma organiseren we diverse themabijeenkomsten. De eerste themabijeenkomst vond plaats op 25 oktober, op landgoed Oostbroek in de Bilt. Het thema van deze bijeenkomst was zelfbeheer en het organiseren van de continuïteit hiervan. Na een presentatie van Marcel Pleijte (Wageningen UR) over continuïteit in een veranderende omgeving en het delen van enkele praktijkervaringen met zelfbeheer door Houkje Hibma (gemeente Amersfoort) zijn de aanwezigen zelf aan de slag gegaan in werksessies. Het doel van de werksessies was om uiteindelijke enkele praktische toepassingen met elkaar te maken, die ook daadwerkelijk in de praktijk toegepast kunnen worden. Bij de werksessie waren vijftien vertegenwoordigers van gemeenten, provincie Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden aanwezig.

Continuïteit voor burgerinitiatieven in een veranderende omgeving

Marcel Pleijte van Wageningen UR is als onderzoeker betrokken bij het Leernetwerk Samenspel Burgerinitiatieven en Overheden in het groene domein. Hij ging in zijn presentatie in op het thema continuïteit van zelfbeheer. Bij overheden bestaan zorgen burgerinitiatieven. Realiseren ze de juiste doelen? Hoe staat het met de continuïteit hiervan op lange termijn? Pleijte gaf in zijn presentatie enkele handreikingen voor hoe je hier als overheid mee om kunt gaan.
Continuïteit ontstaat niet vanzelf. Afhankelijk van het initiatief kun je hier als overheid wel in investeren, door oog te hebben voor het sociale en menselijke kapitaal van burgerinitiatieven. Dit kapitaal bestaat uit o.a. betrokkenheid, creativiteit, het leggen van verbindingen en kennis. Pleijte benoemde verschillende rollen voor een overheid waarmee geïnvesteerd kan worden in dit kapitaal: ondersteunend, mee-ontwikkelen, uitnodigen en kaders stellen. Bovendien is het van belang om als overheidspartij een goede achtervang te organiseren in het geval een initiatief (tijdelijk) zijn rol niet meer kan vervullen.

 

Zelfbeheer vanuit het perspectief van een ervaren gemeente

Houkje Hibma van de gemeente Amersfoort vertelde over de ervaringen van de gemeente Amersfoort met zelfbeheer. In deze gemeente vindt zelfbeheer in vele vormen plaats en veel van deze voorbeelden kwamen in haar presentatie aan bod. Ze gaf ook nog enkele tips over de manier waarop een gemeente zelfbeheer initiatieven kan helpen opstarten en ondersteunen:
–  Zorg voor direct contact met het initiatief en help ze vooral bij in de beginfase even op gang te
komen door middel van praktische ondersteuning.
–  Leg de mogelijkheden voor zelfbeheer vast in het beleid.
–  Stel spelregels op voor zelfbeheer en leg deze vast.
–  Zet alle initiatieven op kaart in een GIS systeem. Zo kunnen initiatieven elkaar vinden en heeft de gemeente ook een goed overzicht.

Werksessies

Na de presentaties gingen de aanwezigen met elkaar aan de slag. Op deze manier werd de start gemaakt met de professionele leergemeenschap van Groen aan de Buurt. Een professionele leergemeenschap is een klein team (6-12 deelnemers) dat regelmatig bij elkaar komt om op een gestructureerde wijze kennis en ervaring te delen rond een relevant thema, waarbij de inzichten bovendien direct praktisch toegepast worden om de praktijk te verbeteren. Tijdens de eerste werksessie ondervroegen de deelnemers elkaar aan de hand van een zogenaamde Appreciative Inquiry. Iedere deelnemer werd gevraagd een goede ervaring over zelfbeheer te delen en op basis van dat succes na te denken over successen in de toekomst.

In een vervolgsessie werden de belangrijkste factoren voor een succesvolle aanpak bepaald en werd onderzocht hoe deze succes factoren in de praktijk van de deelnemers toegepast zouden kunnen worden. Belangrijke succesfactoren voor zelfbeheer die met elkaar werden gedeeld zijn o.a.:
– Vertrouwen geven aan initiatieven en loslaten
– Duidelijk aanspreekpunt bij overheden voor zelfbeheerders
– Gelijkwaardigheid tussen overheid en buurtinitiatief
– Nodig initiatieven actief uit en straal uit dat je het als overheid belangrijk vindt
– Faciliteer het initiatief door “gedoe” uit handen te nemen (praktische ondersteuning)
– Sta open voor experimenten
– Maak vooraf goede afspraken en leg deze vast

Als laatste werd er echt iets gemaakt. De deelnemers werkten in groepjes een tastbaar en functioneel product uit, dat gemakkelijk toegepast kan worden en ook gedeeld kan worden met andere overheden. Hierbij werden de volgende praktische toepassingen uitgewerkt:
Tegels / paaltjes in de openbare ruimte als markering van zelfbeheer. Dit maakt het zelfbeheer zichtbaar voor een grote groep bewoners en het werkt inspirerend.
Ideeën mailbox: een mailbox van een gemeente of waterschap waar mensen met ideeën over zelfbeheer terecht kunnen. Hierbij is het van belang om voor goed vervolgcontact te zorgen.
Een digitale kaart per gemeente / waterschap met daarop de mogelijkheden van zelfbeheer. Wat kan waar? Gecombineerd met goede voorbeelden van zelfbeheer kan de kaart als inspiratie dienen voor nieuwe zelfbeheer initiatieven.
Cursus gastheerschap voor medewerkers van gemeenten / waterschappen die in de wijk werken en direct contact hebben met zelfbeheerders.
Werk met een vertrouwensbevestiging: een document waarin het volgende is opgenomen:
o Beschrijving vorm van zelfbeheer
o Deelnemende partijen
o Wat bieden deze partijen elkaar
o Spelregels
Bouwblokmethode voor zelfbeheerprojecten. Deel zelfbeheer initiatieven op in diverse onderdelen. Voer bv. per jaar een onderdeel uit en evalueer aan het einde van het jaar. Maak op basis van de evaluatie nieuwe afspraken.

Download hier de presentatie van Marcel Pleijte


Kampioenschap Heggenvlechten Kromme Rijnstreek

Welk team wint dit jaar het Kampioenschap Heggenvlechten Kromme Rijnstreek? Kom de heggenvlecht teams aanmoedigen. En geniet naast het 2000 jaar oude ambacht van uitleg over fruitbomen snoeien, kraampjes met informatie en een hapje en drankje. Er zijn ook speciale kinderactiviteiten.

Heggenvlechten is in Nederland erkend als cultureel erfgoed. Een gevlochten heg vormt een ondoordringbare afscheiding voor vee en mens. Een gevlochten heg is ook een fantastische plek voor zangvogels om in te broeden. En voor veel dieren een plek om voedsel en beschutting te vinden. In Engeland is het erg populair en worden veel kampioenschappen georganiseerd.

Het evenement wordt georganiseerd door Landschap Erfgoed Utrecht, Stuurgroep Kromme Rijnlandschap en Stichting Heg&Landschap.

 

Datum: 13 januari 2018 10:00 – 16:00

Locatie: Landgoed Het Burgje, Weteringsdijk 6, Odijk

Lees hier meer


Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht