Menu
Dassenwerkgroep Dorp en Natuur krijgt nieuwe cameravallen

Dassenwerkgroep Dorp en Natuur krijgt nieuwe cameravallen

Eind 2017 hebben wij de aanvraag voor de ‘Beleef en Bewonder!’-voucher regeling toegekend aan de Dassenwerkgroep Dorp en Natuur Amerongen – Leersum.

Het doel van de Dassenwerkgroep is het bevorderen van de dassenpopulatie langs de flanken van de zuidoostelijke Utrechtse Heuvelrug. Dit zodat de populatie zich beter kan ontwikkelen en duurzaam voortbestaan.

Het doen van sporenonderzoek, het samenbrengen van dassenwaarnemingen en het in kaart brengen van de dassenburchten en -leefgebieden, het plegen van overleg met beheerders en overheden, onderzoek van sterfgevallen, optreden tegen verstoring, en het verzorgen van presentaties en publicaties zijn de hoofdactiviteiten van de werkgroep. De terugkoppeling van de onderzoeksresultaten en de publicaties gebeurt met de grondeigenaren/beheerders.

Beleef en bewonder voucher

De twee nieuwe cameravallen zijn aangeschaft dankzij een voucher t.w.v. €1000,-. Bij de burcht worden de camera’s opgehangen en zodra er de sensor beweging signaleert begint de camera te filmen. Zelfs bij weinig of geen licht zijn er met deze infraroodcamera’s ook goede opnamen te maken. Deze beelden kunnen meer vertellen over de hoeveelheid dassen die bij de burcht leven maar leren ook veel meet over het gedrag en de leefwijze van deze dieren. De Dassenwerkgroep is zeer dankbaar voor het toekennen van deze voucher omdat men al geruime tijd met een structureel tekort aan cameravallen leed.

Dassen

De das komt van oudsher al voor in dit van de provincie Utrecht. De das was in de loop van de vorige eeuw bijna volledig uitgeroeid in ons land. Gelukkig maakt de das een ‘comeback’ door. Maar dat betekent niet dat de aanwezigheid van de das in ons land, of in onze eigen provincie, is veiliggesteld voor de toekomst! Moderne bedreigingen voor de dassenterritoria zijn afkomstig van onze infrastructuur, bouwprojecten, landbouwactiviteiten, recreatie, en ook moedwillige verstoring. De huidige populatie op de zuidoostelijke Utrechtse Heuvelrug blijft kwetsbaar door de hoge sterfte door autoverkeer en aantasting en verdwijnen van leefgebied. Onderzoek en bescherming blijft daarom nodig.

Het eerste filmmateriaal dat gemaakt is met deze nieuwe cameravallen is hier te zien.


Bewoners Noorder Eng Soest welkom op ideeënavond Groen aan de Buurt

Heeft u wensen en ideeën om de Noorder Eng in Soest groener en aantrekkelijker te maken? Of wilt u graag meehelpen om met elkaar diverse ‘groene’ projecten op te starten? Kom dan woensdag 24 januari 2018 naar de ideeënavond Groen aan de Buurt. De informatieavond begint om 19.30 uur op het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Soest. Iedereen is van harte welkom!

droom wijk bij bunschoten-spakenburg

 

Tijdens de ideeënavond praten wij van Groen aan de Buurt over het groen in de omgeving van de Noorder Eng in Soest. Het gaat om de Eng zelf en de omliggende wijken. Wat kan er veranderen? Denk hierbij aan landschap, ecologie, cultuurhistorie, educatie en toegankelijkheid. Wij zijn ook benieuwd naar wat er is verdwenen en wat u belangrijk vindt om terug te brengen. Misschien wilt u iets anders in het groen zien? Het kan ook zijn dat u al een idee heeft om uit te voeren. Wij horen het graag!

Project Groen aan de Buurt
Groen aan de Buurt is een programma van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Wij organiseren en begeleiden het project in Soest in samenwerking met Vrienden van de Soester Eng, gemeente Soest en Waterschap Vallei en Veluwe. Groen aan de Buurt is een DOE-project. Het is niet alleen bedenken, maar vooral ook doen. Dat betekent dat u uw wensen en ideeën voor het landschap (samen) tot uitvoering kunt brengen.

Kom naar de ideeënavond
Kijk voor meer informatie op www.groenaandbuurt.nl en neem uw buren mee naar de ideeënavond op woensdagavond 24 januari. Op woensdagavond 14 februari volgt een tweede avond, waarin de ideeën verder worden uitgewerkt. De werkgroepen die ontstaan, kunnen daarna meteen aan de slag. Jong en oud is van harte welkom om mee te denken en vooral mee te doen. Samen maken we het landschap rond Soest nog mooier!


Verslag van themabijeenkomst: Zelfbeheer en continuïteit

Groen aan de Buurt

Steeds meer mensen nemen het initiatief om de natuur in hun eigen buurt te ontwikkelen en onderhouden. Deze bewoners leveren zo zelf een bijdrage aan de verbetering van de natuur in en rondom steden en dorpen. Het programma Groen aan de Buurt begeleidt en ondersteunt bewoners en gemeenten bij het realiseren van groene bewonersinitiatieven. Groen aan de Buurt verbindt initiatieven met elkaar en zorgt voor kennisuitwisseling. Het programma creëert een leernetwerk, waarbinnen gemeenten van elkaar kunnen leren.

Themabijeenkomst 25 oktober

Gedurende de looptijd van het programma organiseren we diverse themabijeenkomsten. De eerste themabijeenkomst vond plaats op 25 oktober, op landgoed Oostbroek in de Bilt. Het thema van deze bijeenkomst was zelfbeheer en het organiseren van de continuïteit hiervan. Na een presentatie van Marcel Pleijte (Wageningen UR) over continuïteit in een veranderende omgeving en het delen van enkele praktijkervaringen met zelfbeheer door Houkje Hibma (gemeente Amersfoort) zijn de aanwezigen zelf aan de slag gegaan in werksessies. Het doel van de werksessies was om uiteindelijke enkele praktische toepassingen met elkaar te maken, die ook daadwerkelijk in de praktijk toegepast kunnen worden. Bij de werksessie waren vijftien vertegenwoordigers van gemeenten, provincie Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden aanwezig.

Continuïteit voor burgerinitiatieven in een veranderende omgeving

Marcel Pleijte van Wageningen UR is als onderzoeker betrokken bij het Leernetwerk Samenspel Burgerinitiatieven en Overheden in het groene domein. Hij ging in zijn presentatie in op het thema continuïteit van zelfbeheer. Bij overheden bestaan zorgen burgerinitiatieven. Realiseren ze de juiste doelen? Hoe staat het met de continuïteit hiervan op lange termijn? Pleijte gaf in zijn presentatie enkele handreikingen voor hoe je hier als overheid mee om kunt gaan.
Continuïteit ontstaat niet vanzelf. Afhankelijk van het initiatief kun je hier als overheid wel in investeren, door oog te hebben voor het sociale en menselijke kapitaal van burgerinitiatieven. Dit kapitaal bestaat uit o.a. betrokkenheid, creativiteit, het leggen van verbindingen en kennis. Pleijte benoemde verschillende rollen voor een overheid waarmee geïnvesteerd kan worden in dit kapitaal: ondersteunend, mee-ontwikkelen, uitnodigen en kaders stellen. Bovendien is het van belang om als overheidspartij een goede achtervang te organiseren in het geval een initiatief (tijdelijk) zijn rol niet meer kan vervullen.

 

Zelfbeheer vanuit het perspectief van een ervaren gemeente

Houkje Hibma van de gemeente Amersfoort vertelde over de ervaringen van de gemeente Amersfoort met zelfbeheer. In deze gemeente vindt zelfbeheer in vele vormen plaats en veel van deze voorbeelden kwamen in haar presentatie aan bod. Ze gaf ook nog enkele tips over de manier waarop een gemeente zelfbeheer initiatieven kan helpen opstarten en ondersteunen:
–  Zorg voor direct contact met het initiatief en help ze vooral bij in de beginfase even op gang te
komen door middel van praktische ondersteuning.
–  Leg de mogelijkheden voor zelfbeheer vast in het beleid.
–  Stel spelregels op voor zelfbeheer en leg deze vast.
–  Zet alle initiatieven op kaart in een GIS systeem. Zo kunnen initiatieven elkaar vinden en heeft de gemeente ook een goed overzicht.

Werksessies

Na de presentaties gingen de aanwezigen met elkaar aan de slag. Op deze manier werd de start gemaakt met de professionele leergemeenschap van Groen aan de Buurt. Een professionele leergemeenschap is een klein team (6-12 deelnemers) dat regelmatig bij elkaar komt om op een gestructureerde wijze kennis en ervaring te delen rond een relevant thema, waarbij de inzichten bovendien direct praktisch toegepast worden om de praktijk te verbeteren. Tijdens de eerste werksessie ondervroegen de deelnemers elkaar aan de hand van een zogenaamde Appreciative Inquiry. Iedere deelnemer werd gevraagd een goede ervaring over zelfbeheer te delen en op basis van dat succes na te denken over successen in de toekomst.

In een vervolgsessie werden de belangrijkste factoren voor een succesvolle aanpak bepaald en werd onderzocht hoe deze succes factoren in de praktijk van de deelnemers toegepast zouden kunnen worden. Belangrijke succesfactoren voor zelfbeheer die met elkaar werden gedeeld zijn o.a.:
– Vertrouwen geven aan initiatieven en loslaten
– Duidelijk aanspreekpunt bij overheden voor zelfbeheerders
– Gelijkwaardigheid tussen overheid en buurtinitiatief
– Nodig initiatieven actief uit en straal uit dat je het als overheid belangrijk vindt
– Faciliteer het initiatief door “gedoe” uit handen te nemen (praktische ondersteuning)
– Sta open voor experimenten
– Maak vooraf goede afspraken en leg deze vast

Als laatste werd er echt iets gemaakt. De deelnemers werkten in groepjes een tastbaar en functioneel product uit, dat gemakkelijk toegepast kan worden en ook gedeeld kan worden met andere overheden. Hierbij werden de volgende praktische toepassingen uitgewerkt:
Tegels / paaltjes in de openbare ruimte als markering van zelfbeheer. Dit maakt het zelfbeheer zichtbaar voor een grote groep bewoners en het werkt inspirerend.
Ideeën mailbox: een mailbox van een gemeente of waterschap waar mensen met ideeën over zelfbeheer terecht kunnen. Hierbij is het van belang om voor goed vervolgcontact te zorgen.
Een digitale kaart per gemeente / waterschap met daarop de mogelijkheden van zelfbeheer. Wat kan waar? Gecombineerd met goede voorbeelden van zelfbeheer kan de kaart als inspiratie dienen voor nieuwe zelfbeheer initiatieven.
Cursus gastheerschap voor medewerkers van gemeenten / waterschappen die in de wijk werken en direct contact hebben met zelfbeheerders.
Werk met een vertrouwensbevestiging: een document waarin het volgende is opgenomen:
o Beschrijving vorm van zelfbeheer
o Deelnemende partijen
o Wat bieden deze partijen elkaar
o Spelregels
Bouwblokmethode voor zelfbeheerprojecten. Deel zelfbeheer initiatieven op in diverse onderdelen. Voer bv. per jaar een onderdeel uit en evalueer aan het einde van het jaar. Maak op basis van de evaluatie nieuwe afspraken.

Download hier de presentatie van Marcel Pleijte


Kampioenschap Heggenvlechten Kromme Rijnstreek

Welk team wint dit jaar het Kampioenschap Heggenvlechten Kromme Rijnstreek? Kom de heggenvlecht teams aanmoedigen. En geniet naast het 2000 jaar oude ambacht van uitleg over fruitbomen snoeien, kraampjes met informatie en een hapje en drankje. Er zijn ook speciale kinderactiviteiten.

Heggenvlechten is in Nederland erkend als cultureel erfgoed. Een gevlochten heg vormt een ondoordringbare afscheiding voor vee en mens. Een gevlochten heg is ook een fantastische plek voor zangvogels om in te broeden. En voor veel dieren een plek om voedsel en beschutting te vinden. In Engeland is het erg populair en worden veel kampioenschappen georganiseerd.

Het evenement wordt georganiseerd door Landschap Erfgoed Utrecht, Stuurgroep Kromme Rijnlandschap en Stichting Heg&Landschap.

 

Datum: 13 januari 2018 10:00 – 16:00

Locatie: Landgoed Het Burgje, Weteringsdijk 6, Odijk

Lees hier meer


Wilgenbrigade aan de slag in Bunschoten-Spakenburg

Onlangs konden inwoners die ideeën hadden voor een groener Bunschoten-Spakenburg hun ideeën inbrengen tijdens twee bewonersavonden van Groen aan de Buurt. Een van de ideeën die naar voren kwam was het natuurlijker en toegankelijker maken van het natuurgebied bij de Zuyderzeekade. Dit idee wordt uitgevoerd door de Wilgenbrigade.

wilgenbrigade

De Wilgenbrigade (bestaande uit een groep vrijwilligers) gaat helpen om de vele wilgen in het rietland bij de Zuyderzeekade terug te dringen, zodat het uitzicht op het Eemmeer gewaarborgd blijft. De vrijwilligers werden vandaag tijdens hun eerste dag begeleid door René Langedijk van Landschapsbeheerploegen Utrecht. Ze zijn gestart met het afzetten van het wilgenopschot en het schillen van de stammetjes.

Groen aan de Buurt
Wilt u meer weten over het Zuyderzeeproject of meedoen? Neem dan contact op met Piet van Middelaar, contact via e.kenbeek@landschaperfgoedutrecht.nl. Naast het Zuyderzeeproject starten binnenkort ook andere projecten met als doel om Bunschoten-Spakenburg groener en aantrekkelijker te maken. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.


Voucherregeling Beleef en Bewonder

Wij hebben veel aanvragen binnen gekregen voor de voucherregeling Beleef en Bewonder. Op dit moment zijn wij druk met het verwerken van alle aanvragen. Vanwege de grote hoeveelheid duurt dit wat langer dat gepland. Als u een aanvraag heeft ingediend, dan krijgt u sowieso bericht van ons. Wij proberen dit zo snel mogelijk te doen.

Hartelijk dank voor uw begrip.

Het Groen aan de Buurt team.


Tweede werkdag van de Stenenbrekers

Zaterdag a.s. 25 november vindt de tweede werkdag van de Stenenbrekers plaats. Ditmaal gaat de bestrating van ’de cirkel’ op de hoek Hoogstraat-Abrikozengaard er uit. Hiervoor in de plaats komt een keur aan vaste planten en beukenhaagjes. De eerste werkdag was op 4 november, de Landelijke Natuurwerkdag toen delen van de Zigzagoven en de Koksboomgaard werden ’vergroend’. Boomspiegels werden omgezet in perkjes en er werden 1 grote en 3 kleine geveltuinen aangelegd.

Vrijwilligers

De Stenenbrekers bestaan uit een groepje van 6 vrijwilligers die werken aan ’vergroening van de buurt’. Zij maken deel uit van het initiatief Groen aan de Buurt van de Provincie Utrecht waar ook onze gemeente aan deelneemt. Vergroening van de openbare ruimte is behalve ter verfraaiing van de buurt ook om andere redenen van belang. Toenemende kans op zware regenval dreigt de capaciteit van onze riolen te boven te gaan met wateroverlast als gevolg. Daarom is het hard nodig ’verstening’ te beperken en waar mogelijk te vervangen door beplanting. Maar meer groen is ook goed voor onszelf: In een groene omgeving leven we meer ontspannen en gezonder. En ook de biodiversiteit wordt ermee bevorderd. Hoe meer – en hoe meer gevarieerd – groen, hoe meer nuttige dieren en diertjes leefruimte vinden. Bijen en vlinders bijvoorbeeld zijn niet alleen mooi maar ook essentieel voor onze voedselproductie, doordat zij zorgen voor bestuiving, Uit Duits onderzoek is onlangs gebleken dat het aantal insecten de laatste jaren schrikbarend achteruit is gegaan. Vogelsoorten zoals mezen en zwaluwen maar ook vleermuizen zijn hiervan als eerste de dupe. Wij kunnen hen meer kansen en meer leefruimte bieden, in de openbare ruimte maar ook in onze eigen tuin.

Idee?

Misschien brengt dit bericht u op het idee om in uw eigen (voor)tuin of straat ook wat stenen of tegels te verwijderen en er planten voor in de plaats te zetten. Het is de bedoeling dat daar waar eenmaal (extra) groen is gecreëerd, de bewoners zelf voor het onderhoud gaan zorgen. Gezamenlijk ideeën opdoen, elkaar opzoeken, elkaar helpen, om zo je eigen leefomgeving nog aantrekkelijker te maken, dat is het idee. Als het aan de Stenenbrekers van Wijk ligt, blijft het niet bij deze 2 werkdagen. Er staan meer projecten op stapel. Verder nodigen de Stenenbrekers u als lezer uit om in hun omgeving eens goed rond te kijken. Misschien ziet u nog meer geschikte plekken voor vergroening. Nieuwsgierig geworden kijk dan op de website of mail ons.


Laatste dag voor aanvragen vouchers Beleef en Bewonder

Vandaag, 20 november, is de laatste dag dat Beleef en Bewonder vouchers zijn aan te vragen. Gezien het grote aantal ‘last minute’ aanvragen kunnen we niet garanderen dat we nieuwe aanvragen ook nog kunnen honoreren, vanwege het beschikbare budget.

Meer informatie en de aanvraagmogelijkheid zijn te vinden op www.groenaandebuurt.nl/vouchers-beleef-en-bewonder/ .


Bijdrage buurtinitiatieven aan biodiversiteit

Buurtinitiatieven vergroenen de buurt en zorgen voor natuurlijke ontmoetingsplekken in de stad. Maar hoe dragen buurtinitiatieven bij aan biodiversiteit? Sabine van Hoeven, studente Toegepaste Biologie aan de Aeres Hogeschool deed hier in Zuid – Holland onderzoek naar. Groen Dichtbij spraken haar over de opvallendste resultaten.

Het interview en het onderzoek valt hier te lezen.

Groen Verbindt

*De dame op de foto is niet Sabine van Hoeven

Bron: IVN Groen Dichtbij


Met elkaar Werkhoven groener en aantrekkelijker maken

Het creëren van een mooie groene dorpsrand, de wandelmogelijkheden uitbreiden, wilde speelnatuur aanleggen, de groene beeldkwaliteit en leefbaarheid versterken en een groener, avontuurlijk schoonplein realiseren. Dit zijn de vijf ideeën waar groepjes bewoners mee aan de slag gaan in het kader van het project ‘Groen aan de Buurt’.

Met elkaar zorgen voor een groene en aantrekkelijkere leefomgeving. Dat is het doel van het pilotproject ‘Groen aan de Buurt’, dat onlangs in de Werkhoven van start ging. Daarbij is het niet alleen bedenken, maar vooral ook doen: bewoners brengen ideeën met elkaar daadwerkelijk tot uitvoering. Twee bijeenkomsten leverden volop ideeën op.

Aan de slag!

In groepjes is gestart met de uitwerking van de volgende ideeën:

  • De dorpsrand tussen de molen en Sonsbeek opknappen en beheren. Contactpersoon is Jan Sadeé.
  • De wandelmogelijkheden uitbreiden met aandacht voor mensen die beperkt zijn, bijvoorbeeld door verminderd gezichtsvermogen of rolstoelgebruik. Contactpersoon is Imari de Haan.
  • Wilde speelnatuur aanleggen waar kinderen kunnen huttenbouwen, slootjespringen, dammetjes bouwen, vissen, vlotten bouwen, enz. Contactpersoon is Jan-Paul de Beer.
  • Het versterken van de groene beeldkwaliteit, de leefbaarheid en de ecologische waarde. Tegels eruit, groen erin. Contactpersoon is Tinja Verkleij.
  • Een avontuurlijk schoolplein aanleggen met minder tegels en meer groen. Veilig uitnodigen tot spel, zowel tijdens als na schooltijd. Contactpersoon is Sonny Verboeket.

Ook werd het idee geopperd om de speelplaats ’t Hennetje groener te maken en meer natuurlijk spelen mogelijk te maken. Renovatie van deze speelplek staat voor volgend jaar op de planning van de gemeente. Contactpersoon is Judith van Putten.

Meedoen?

Heeft u interesse om u aan te sluiten en mee te helpen met één van de projecten? Hebt u tips of expertise voor deze projecten? Laat het weten! U kunt contact leggen met bovenstaande contactpersonen via Groen aan de Buurt aanspreekpunt Charlotte Robben van IVN Utrecht. Zij is bereikbaar per e-mail via: c.robben@ivn.nl

Meer informatie

Groen aan de Buurt is een programma van Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Samen met de gemeente Eemnes wordt het project georganiseerd en begeleid. Kijk voor meer informatie op www.groenaandebuurt.nl


Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht