Menu
Over ons

Over ons

Mensen nemen steeds vaker initiatief om natuur in hun eigen buurt te ontwikkelen en beheren. Dat gaat van hele parken (‘Elisabeth Groen’ in Amersfoort), het beheren en inventariseren van enkele poelen aan de rand van de stad (poelenbrigade in Zeist), tot werken aan de biotoop van de vleermuis (stad Utrecht) of het beheren van een fort (Honswijk – Everdingen). Het is natuur in en rondom de dorpen en steden.

Het natuurbeleid van de provincie Utrecht wil deze actieve betrokkenheid van mensen bij natuur versterken. Deze ambitie is benoemd in de derde pijler van het beleid “Beleven en betrekken”. Het idee is dat deze betrokkenheid een bijdrage kan leveren aan ontwikkeling en beheer van het Nationale Natuurnetwerk, Recreatie om de Stad en natuur in de Groene Contour. Maar ook dat dit bijdraagt aan de gezondheid van mensen, verbindingen op de grens tussen stad en buitengebied, aan klimaatadaptatie in de steden, aan sociale cohesie in gemeenschappen en niet in de laatste plaats aan een groter draagvlak voor natuur.

Ook wordt nadrukkelijk de verbinding gelegd naar bedrijven die door functiecombinaties en benutten van ecosysteemdiensten kunnen bijdragen aan realisatie en beheer van natuur. Hiermee sluiten bewonersinitiatieven dus aan bij veel verschillende doelen van het provinciaal beleid. Groen aan de Buurt wil initiatieven die uit de samenleving komen ruimte bieden en ondersteunen en het wil bewonersinitiatieven verbinden aan de provinciale ambities zoals hierboven genoemd.

De natuurorganisaties LEU, NMU en IVN hebben in het najaar van 2014 verkend welke behoeften bestaan bij gemeentebestuurders om actieve betrokkenheid bij natuur te faciliteren en zij hebben een werkbezoek voor wethouders georganiseerd. Er zijn grote verschillen bij gemeenten als het gaat om ervaring op dit terrein en er is een duidelijke belangstelling om zich hierin verder te ontwikkelen.

Belangrijkste aandachtspunten waren:

  • Het goed schakelen tussen bewoners/initiatiefnemers en gemeenten. Daar is nog veel te leren, aan beide kanten.
  • Het benutten van de kennis en ervaring die elders is opgedaan zodat niet keer op keer het wiel opnieuw wordt uitgevonden en initiatieven snel tot resultaten komen. Dit geldt zowel voor bewonersinitiatieven als gemeentelijke initiatieven op het gebied van bewonersparticipatie.

NMU, LEU en IVN werken vanuit hun onderscheidende expertise en netwerken met synergie samen in het programma Groen aan de Buurt. Het programma is flexibel opgezet. Gedurende het programma leren we van de ervaringen die opgedaan worden en kunnen we het programma hier eventueel ook op aanpassen. Het programma wordt gesubsidieerd door de provincie Utrecht.

Deze afspraken, die alle betrokken organisaties met elkaar zijn aangegaan, zijn tot stand gekomen tijdens de bestuurlijke conferentie op 5 april 2017.

Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht