Menu
Reglement vouchers Beleef en Bewonder!

Reglement vouchers Beleef en Bewonder!

Dit is het reglement voor het aanvragen van vouchers Beleef en Bewonder! 2019, voor groene buurtinitiatieven. 

 1. De projectorganisatie van Groen aan de Buurt (hierna Groen aan de Buurt) gaat vouchers (eenmalige bijdragen) in het kader van de subsidie Beleef en Bewonder! toekennen aan fysieke projecten gericht op de realisatie van groen door vrijwilligersinitiatieven.
  Groen aan de Buurt bestaat uit de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU), Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) en IVN Utrecht (IVN).
  Deze subsidie is mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht.
 2. In 2019 is een totaal budget beschikbaar van € 119.000,-. De voucherregeling wordt opengesteld op 11 februari 2019 en sluit uiterlijk 29 april 2019. De regeling wordt eerder gesloten als het budget op is dan wel als Groen aan de Buurt in overleg met de provincie besluit de regeling te sluiten (zie artikel 20).
 3. Vouchers kunnen worden aangevraagd door vrijwilligersgroepen of bewonersgroepen. Een voucher mag niet ten goede komen aan één individu.
 4. De vouchers moeten worden besteed aan een fysiek project dat zich richt op de realisatie van groen in brede zin in een stad of dorp in de provincie Utrecht, of in het buitengebied van de provincie Utrecht.
 5. Bij beplanting moet het positieve effect op de lokale biodiversiteit in acht worden genomen. Er moet gebruikt worden gemaakt van milieuvriendelijk geteeld plantmateriaal. Bovendien moet er voor minimaal 50% aan inheemse soorten worden geplant. Zie voor meer informatie onze factsheet over natuurvriendelijke beplanting op deze pagina van de Groen aan de Buurt website.
 6. Er zijn vouchers van € 500,- of € 1.000,-. Een toekenning bedraagt nooit meer dan de opgegeven kosten van een project. Een projectbegroting mag dus niet lager zijn dan het aangevraagde voucherbedrag.
 7. Per project mag maximaal 1 voucher worden aangevraagd.
 8. Per vrijwilligersgroep/bewonersgroep mogen maximaal 3 vouchers worden aangevraagd.
 9. Als er meerdere aanvragen voor hetzelfde product worden ingediend behoudt Groen aan de Buurt zich het recht voor om die op een wachtlijst te zetten.
 10. Bij iedere aanvraag worden minimaal 5 handtekeningen meegestuurd van buurtbewoners en/of mede initiatiefnemers, of een andere vorm van bewijs om aan te tonen dat er lokaal draagvlak is voor het project.
 11. De vouchers worden aangevraagd via een speciaal formulier op de website groenaandebuurt.nl. Bij de aanvraag moet een korte projectomschrijving met begroting en planning worden geüpload, alsmede een bewijs van draagvlak (zie artikel 10). Dit bewijs van draagvlak kan door middel van een apart document, maar kan ook onderdeel uitmaken van de projectomschrijving.
 12. Het doen van een aanvraag houdt in dat aanvragers zich akkoord verklaren met dit reglement.
 13. Groen aan de Buurt beoordeelt alle aanvragen binnen het kader van dit reglement, op grond van eigen afwegingen en beslist of deze gehonoreerd worden. Het oordeel is bindend, er is geen beroep / correspondentie mogelijk. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 14. Als een aanvraag gehonoreerd wordt, dan ontvangt de aanvrager het bedrag binnen een maand na aanvraag op een bankrekening. De aanvrager moet hiervoor een kopie van een recent bankafschrift aan Groen aan de Buurt sturen.
 15. De aanvrager verklaart door het doen van een aanvraag dat hij/zij geheel verantwoordelijk is voor het met behulp van de voucher uitgevoerde project en voor alle gevolgen die daar direct of indirect uit voortvloeien. Groen aan de Buurt is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het project of de genoemde gevolgen.
 16. De aanvrager verplicht zich om bij publiciteit over een project te vermelden dat deze is gerealiseerd met steun van de Provincie Utrecht.
 17. De aanvrager verplicht zich het project uiterlijk 1 december 2019 uitgevoerd te hebben.
 18. De verantwoording vindt plaats via een speciaal formulier op de website van Groen aan de Buurt. De aanvrager levert uiterlijk 1 maand na voltooiing van het project een kort verslag in met een omschrijving van de uitgevoerde maatregelen en een overzicht van de gemaakte kosten. Voor verdere bewijsvoering levert de aanvrager minimaal 3 kleurenfoto’s van het voltooide project.
 19. Foto’s die de aanvragers bij een verantwoording meesturen mogen door Groen aan de Buurt gebruikt worden voor communicatiedoeleinden rondom de voucherregeling en Groen aan de Buurt.
 20. Het staat Groen aan de Buurt vrij dit reglement/de voucherregeling aan te passen dan wel te sluiten om haar moverende redenen, onder meer wanneer het beschikbare budget niet meer toereikend is. Aanpassingen of sluiting, bijvoorbeeld als de voucherregeling niet goed loopt, vinden plaats in samenspraak met de provincie Utrecht.
 21. Groen aan de Buurt kan het toegekende bedrag geheel of gedeeltelijk terugvorderen wanneer een aanvrager zich niet aan dit reglement houdt of op een andere manier in strijd handelt met het doel van dit reglement / de voucherregeling Beleef en Bewonder!, alles ter beoordeling van Groen aan de Buurt.
Video's
Groen aan de Buurt is een samenwerking van
Mogelijk gemaakt door
IVN landschaperfgoedutrecht NMU
Provincie Utrecht